Spreuken: Algemeen

"Niets is goedkoop als men het niet nodig heeft."

"Ervaring is de optelsom van onze fouten."

"Fannacht hie ik in frjemde dream        (Vannacht had ik een vreemde droom)
Nea earder dreamd' ik sa                        (nooit eerder droomde ik zoiets)
de hiele wrâld wie it wakker iens           (de hele wereld was het met elkaar eens)
men woe gjin kriich mear ha                  (men wilde geen oorlog meer)

Ik dreamde fan in grutte seal                  (ik droomde over een grote zaal)
mei lieders yn petear                                (met wereldleiders die met elkaar spraken)
se skreaunen op in dokumint                  (ze schreven op een document)
wy fjochtsje nimmer mear"                      (wij vechten nooit meer)

Bron: Piter Wilkens - It fûgeltsje yn myn gitaar (Cornelis Vreeswijk)

"De tiid hâldt gjin skoft."                            (De tijd houdt geen pauze.)

"Het verleden kunnen we niet meer veranderen  -  De toekomst wel."

"Ald wurde is soms in griis                                 Oud worden is soms afschuwelijk
mar men sprekt ek faak fan âld en wiis.           maar men noemt dat ook vaak oud en wijs
Lit us dat dan mar betinke                                  laten we het daar dan maar op houden
dan litte wy de moed noch lang net sinke."      dan laten wij de moed nog lang niet zinken   

"Je kunt de ladder van het succes niet beklimmen met de handen in de zakken."

"Je werkt om te leven, je leeft niet om te werken."

"Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit."

Je moet niet alles zeggen wat je weet, maar wel alles weten wat je zegt. 

"Wa't himsels yn e spegel besjocht, sjocht net altyd wat him foar eagen stiet."

Wie zichzelf in de spiegel bekijkt, ziet niet altijd wat hem voor ogen staat.

"Je kinne net nei immen rikke mei in tichte hân."

Je kunt niet naar iemand reiken met een gesloten hand.

"Leagens hawwe koarte skonkjes."

Leugens hebben korte beentjes.

"Leau yn dysels, in oar docht it net."

Geloof in jezelf, een ander doet het niet.

"Men moat de minsken nimme sa't se binne en net sa't se wéze matte."

Je moet de mensen nemen zoals ze zijn, niet zoals ze zouden moeten zijn.

"Men moat it syl net heger lûke as de mést."

Je moet het zeil niet hoger hijsen dan de mast. (niet teveel hooi op de vork nemen) 

"Grutskens stiet in hynder goed, mar in minske beroerd."

Trots past een paard prima, maar een mens beroerd. 

"De kroade wol wol rólje, mar jo moatte him wol skowe."

De kruiwagen wil wel rollen, maar je moet hem wel duwen. (je moet er wel wat voor doen) 

"De wei fan de leafde hat gjin âfstân."

De weg van de liefde kent geen afstand.

"Dy't altyd spoeken sjocht, hat lést en lijen om e nocht."

Wie altijd spoken ziet, heeft last en lijden voor niet. (Een mens lijdt meestal het meest .....) 

"Dien wurk jout noflik résten."

Na gedane arbeid is het goed rusten.

"Verander wat je niet kunt accepteren. En accepteer wat je niet kunt veranderen."

"Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt."

"Vertel niet wat je hoort, zeg niet alles wat je denkt."

"Vergeet de haat en de rancune: ze doen jezelf het meeste pijn."

"Als je altijd maar werkt, kun je niets verdienen."

"Blaffers binne gjin biters."

Blaffende honden bijten niet.

"Sizzen is neat, mar dwaan is in ding."

Iets zeggen is makkelijk, het waarmaken veel moeilijker.

"As dwaan net doocht, is litten better."

Als iets doen niet goed is, kun je het beter laten.

"Foardwaan leart neidwaan."

Jong geleerd is oud gedaan.

"Alle lofsangen hawwe in ein."

Aan alle goede dingen komt een eind.

"Men kin in lûs net mear benimme as it libben."

Van een kale kikker kun je geen veren plukken.

"Elk hat syn lek en brek."

Niemand is volmaakt.   (Iedereen heeft zijn gebreken)

"Wie nooit struikelt heeft nog nooit een eerste stap gezet."

"We verbazen ons teveel over de onwetendheid van anderen... en te weinig over die van onszelf."

"Wees van uw daden de meester en niet de slaaf."

"Mensen zijn vaak eenzaam omdat ze muren bouwen in plaats van bruggen."

"Een bankier is iemand die je zijn paraplu leent als de zon schijnt.... en hem wil terughebben zodra het begint te regenen."

"Hoe u over uzelf denkt is veel belangrijker dan hoe anderen over u denken."

"Wie zijn boosheid inslikt, heeft hem nog lang niet verteerd."

"Wat niemand zoekt, wordt zelden gevonden."

"Kijk uit met wat je denkt: voor je het weet heb je het gezegd."

"Na een kwartier kijkt niemand meer naar een regenboog."

"Ons eigenbelang is een prachtig werktuig om ons op aangename wijze zand in de ogen te strooien."

"Je doet minder dan je moet doen, wanneer je niet alles doet wat je kan."

"Een botte bijl vraagt veel van uw krachten, wees wijs en slijp het blad."

"Beter weinig goed onthouden dan een heleboel vergeten."

"Niets kalmeert meer dan een genomen besluit."

"Wie op geld uit is, krijgt er nooit genoeg van, en wie op rijkdom uit is, wil altijd meer."

"Er schuilt vaak minder gevaar in de dingen die we vrezen, dan in de dingen die we begeren."

"Sommige mensen hebben juist genoeg gelezen om verkeerd te citeren."

"Wees zelf de verandering die je wil zien."

"Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat."

"Vind wat ons bindt, mijd wat ons scheidt."

"Naar diegenen die het best luisteren, wordt vaak het best geluisterd."

"Scepsis is de meest effectieve manier om niets nieuws te leren."

"Als je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid."

"Luister... ieder mens heeft zijn verhaal..."

"Luister goed naar wat er wordt gezegd; luister beter naar wat er niet wordt gezegd."

"Etiketten plak je op flessen, niet op mensen."

"Het is niet verplicht te antwoorden als iemand om ruzie vraagt."

"Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien."

"Een carriére alleen maakt niet gelukkig.
Helaas merken sommigen dat pas aan het eind ervan."

"Met een gesloten hart door het leven gaan, is als het maken van een zeereis in het ruim van het schip."

"Life is not a problem to be solved. Life is a mystery to be lived."

Het leven is niet een probleem dat moet worden opgelost, maar een mysterie dat geleefd moet worden.

"Soms moet je van iemand afscheid nemen om te voorkomen dat je afscheid neemt van jezelf."

"Een kooi is een kooi, al zijn de tralies van goud."

"In een waardevol gesprek is het spreken een gevolg van het luisteren."

"Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets."

"Je kunt niet de windrichting veranderen, maar wel de zeilen bijzetten."

"De puberteit is de periode in het leven van een kind dat de ouders moeilijk beginnen te doen."

"Tevreden zijn betekent niet dat al je wensen vervuld zijn, maar dat je beseft dat je al zoveel bezit."

Ik probeer goed te doen, niet uit angst voor een hel of hemel, maar omdat ik me beter voel als ik me niet als
een klootzak gedraag.
__________________________________________________________________________________________

"Accepteer het heden, laat het verleden los en heb vertrouwen in de toekomst."
__________________________________________________________________________________________

"Doe wat goed is, ook als niemand kijkt.  Dat heet integriteit"
__________________________________________________________________________________________

"Ik bepaal mijn eigen weg, uw goedkeuring daarvoor is niet vereist"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Hoe ouder ik word, hoe minder ik mij aantrek van van anderen van mij denken, daarom geniet ik steeds meer van het leven"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Niet elke dag zal goed zijn, maar er zit altijd wel wat goeds in elke dag"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Schaam je nooit om degene te zijn die aardiger, eerlijker of meer liefdevol is.  Blijf je hart openstellen en je hoofd omhoog" __________________________________________________________________________________________________________________

"Je innerlijke rust is veel belangrijker dan te willen weten waarom bepaalde dingen gingen, zoals ze zijn gegaan.
Laat het los"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Doe jezelf niet anders voor, zodat mensen je aardig zullen vinden.   Blijf jezelf en de juiste mensen zullen je waarderen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Als iemand jou slecht behandelt, realiseer je dan dat er iets mis is met die persoon, niet met jou.  Normale mensen zijn er niet op uit om anderen te beschadigen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Hecht waarde aan de mensen die jou zagen toen anderen je niet wilden zien"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Negeer niet de moeite die iemand doet om contact met je te houden.  Niet altijd neemt iemand die moeite"
__________________________________________________________________________________________________________________

"ik heb geleerd dat je de loyaliteit van iemand niet kunt sturen.  Hoe goed je ook voor iemand bent, dat houdt niet in dat diegene jou ook zo behandelt en hoeveel diegene ook voor jou betekent, dat houdt niet in dat diegene jou ook zo waardeert.  Soms kun je de mensen waarvan jij het meest houdt het minst vertrouwen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Voordat je iets tegen iemand zegt, denk er dan eerst even over na hoe jij je zou voelen, als iemand het tegen jou zou zeggen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Je weet niks van een vrouw .........totdat ze dronken is en boos op jou"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ik ben niet onbeleefd, ik zeg alleen wat iedereen denkt"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ik heb je neus gevonden   ..........   hij zat weer in mijn zaken"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Op het juiste moment doof zijn is ook een gave"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Er is niets spannender dan leugens aanhoren, terwijl je de waarheid kent"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ik ben een man.  Ik kan doen en laten wat mijn vrouw wil"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Er zijn slechts twee dagen in het jaar waaraan je niets kunt doen  ....  dat zijn gisteren en morgen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Achter elke woedende vrouw staat een man die geen enkel idee heeft wat hij nu weer fout heeft gedaan"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Soms is helemaal niets zeggen de meest indrukwekkende uitspraak die je kunt doen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Als je vertrouwd wilt worden, wees dan eerlijk"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Eens zal alle liefde die je hebt uitgedeeld naar je terug keren en daar blijven"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ik leer heel langzaam om mijn geluk niet afhankelijk te laten zijn van anderen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Mensen zullen je niet altijd vertellen hoe ze over je denken, maar ze zullen het je wel laten merken.  Let dus goed op"
__________________________________________________________________________________________________________________

"De mensen wiens eerste reactie is om te lachen als je oogcontact maakt, zijn 's werelds grootste schatten"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Hoe wreed is het leven voor diegenen die zijn gezegend met een goed geheugen en een gevoelige aard"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Je had altijd al de kracht, je moest het alleen zelf nog ontdekken"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Je vertelt mensen niet hoe je je echt voelt, omdat je het moeilijk vind om te zien dat ze niet weten wat te doen;
  dan eindigt het er vaak mee dat jij hen troost, terwijl jij zelf die troost het meest nodig hebt"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Het ergste dat je kunt doen is de chaos in jezelf te temmen.  Dat is net zoiets als wanneer men je vertelt geen pijn te voelen terwijl je in brand staat"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Laat het gewoon los.  Laat los je ideeën over hoe je leven zou moeten zijn en omarm het leven dat je lijdt"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Een verkeerde noot spelen is niet belangrijk, maar spelen zonder passie is onvergeeflijk"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Je bent altijd mooi geweest.  Je moet alleen ophouden om je reflectie te zien in een gebroken spiegel"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Kansen pakken kan beangstigend zijn, maar er iets waar je veel banger voor zou moeten zijn:  Echt mooie ervaringen missen, omdat je te bang was om je kansen te pakken"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ik zal je een geheimpje vertellen: 'je hoeft niet alles te geloven wat in je opkomt' "
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ik hou van mensen die het niet belangrijk vinden dat iedereen van hen houdt"
________________________________________________________________________________________________________________

"Als ik je vertel dat ik je nodig heb, denk daar dan niet te licht over.  Ik doe er alles aan om niemand nodig te hebben, om nooit mijn zwakheid te tonen.  Als ik je dus vertel dat ik je nodig heb, dan reken ik er op dat je me opvangt als ik val"
________________________________________________________________________________________________________________

"Je kunt jezelf niet repareren door iemand anders de grond in te stampen"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Er zijn twee mensen nodig om een relatie op te bouwen.  Niet één persoon die achter een ander aanloopt"
________________________________________________________________________________________________________________

"Strijk met je vingers over de littekens op zijn ziel en vertel me dan dat je van me houd"
________________________________________________________________________________________________________________

"Mijn levensmotto is:  Het is niet mijn zaak hoe anderen over mij praten of over mij denken.  Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe.  Ik verwacht niets en accepteer alles wat me overkomt.  En dat maakt mijn leven veel eenvoudiger"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Verdring slechte herinneringen door mooie herinneringen te creëren"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Ondankbare mensen zijn diegenen die klagen over dat ene dat je niet voor hen hebt gedaan, in plaats van dankbaar te zijn voor de vele dingen die je wel voor hen hebt gedaan"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Praat met je kinderen alsof zij de meest wijze, mooie wezens op aarde zijn, want wat ze geloven, zullen ze worden"
__________________________________________________________________________________________________________________

"Iedereen ziet wie je lijkt te zijn, slechts weinigen ervaren wie je echt bent"
__________________________________________________________________________________________________________________

"

E-mailen
Bellen
Map
Info