ATEX Wetgeving & Certificering

Een werkgever dient zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemer. Producten die worden gebruikt in ruimtes waar explosieve atmosferen voorkomen dienen te voldoen aan de Atex regelgeving. Om hierin te kunnen voldoen zijn wij een samenwerking gestart met een betrouwbare en kundige fabrikant van afzuigsystemen: Hoecker Polytechnik. Door onze samenwerking kunnen wij de klant de beste oplossing bieden.

Technische gegevens:
ATEX staat voor "Atmosphaere Explosible". Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:

"Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na onsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel".


ATEX is een Europese richtlijn die per 1 juli 2003 in de Nederlandse wetgeving is opgenomen. Voor alle installaties en arbeidsplaatsen die na 1 juli 2003 in bedrijf zijn genomen geldt dat deze volledig moeten voldoen aan de ATEX regelgeving. Voor installaties en arbeidsplaatsen die voor die tijd in gebruik zijn genomen was een overgangsregeling tot 1 juli 2006 geldig. De ATEX richtlijn is opgebouwd uit twee delen: ATEX 95 en ATEX 137.

 1. ATEX 95 is de richtlijn bestemd voor producenten van apparaten die worden gebruikt in ruimtes waar explosieve atmosferen voorkomen. Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen, moeten voldoen aan de ATEX 95-richtlijn (94/9/EG). Deze richtlijn heeft als doel het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten te bevorderen en regelt de CE-markering van deze categorie producten. In Nederland is de richtlijn geïmplementeerd in het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.
 2. ATEX 137 is de richtlijn bestemd voor de bescherming van werknemers die in ruimtes werken waar explosieve atmosferen voorkomen. Hierin is vastgelegd dat werknemers beschermd moeten worden d.m.v. een verplichte risicoanalyse, het indelen in gevarenzones en waar welke apparatuur gebruikt mag worden. Meer uitleg en toelichting over de ATEX 137 kunt u terugvinden in de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor gevarenzone-indeling m.b.t. stofontploffingsgevaar (NPR 7910-2) en het Arbo Informatieblad voor veilig werken in een explosieve atmosfeer (AI 34). Bij dit alles is het van belang dat u overlegt met uw Arbodienst en verzekeringsmaatschappij over de maatregelen die u treft ter voorkoming van explosies en de bescherming van uw werknemers. 

CAdES, ofwel NEN-EN 12779
Dit is een NEN-norm die per december 2004 effectief is geworden. Hierin wordt aangegeven aan welke ontwerpeisen een afzuiginstallatie dient te voldoen. Deze norm geldt alleen voor installaties met een capaciteit groter dan 6000 m³/h. In de NEN-norm is o.a. opgenomen wat voor maatregelen er genomen dienen te worden om explosiegevaar te voorkomen en mensen te beschermen tegen de gevolgen van een explosie. De ATEX 95 is dus ook verwerkt in deze norm. Let wel: ATEX 95 geldt voor alle afzuiginstallaties, ook voor capaciteiten kleiner dan 6000 m³/h.

Wat is belangrijk!

 • Risico-inventarisatie met daarin explosierisico's opgenomen.
 • Zorgen voor een schone omgeving.
 • ATEX-gecertificeerde producten.
 • Stofemmisie van de afzuiginstallatie kleiner dan 0,2 mg/m³.
 • Overleg met uw Arbo dienst en verzekeringsmaatschapij.

Afzuiginstallaties:

 • Afzuiginstallaties groter dan 6000 m³/h buiten of in een aparte daarvoor geschikte ruimte plaatsen.
 • Mogelijkheid aanbrengen voor drukontlasting naar een veilige plaats.
 • Mogelijkheid van blussing in het filter zonder deze te openen.
 • De installatie dient te worden ontworpen naar het gewenste gelijktijdig gebruik van machines en de lay-out van de fabriek.

Wat mag er absoluut niet meer:

 • Onbeplaat filter in de machine.
 • Geen enkele bescherming tegen eventuele explosie.
 • Filter in overdrukuitvoering in de machinale.Hoge filterdoekbelasting.
 • Geen optimaal verloop van de leidingen.
 • Gebruik van onnodig veel slang.
 • Gebruik van PVC slang.
 • Opslag van houtmot in de machine.
E-mailen
Bellen
Map
Info